สายตรงผู้อำนวยการ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<มิถุนายน 2563>>
พฤอา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
     

อังคาร ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
121
วันนี้
2378
วานนี้
2962


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     
หมวดหมู่ :


พันธกิจ (Mission)

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพพื้นฐาน

3. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดหลักศาสตร์พระราชา

4. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพ

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ ระบบสารสนเทศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้

7. ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษา

 เป้าหมาย (Goal)

1. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา รักการอ่าน มีความสามารถในการสื่อสารและเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. ผู้เรียนมีมาตรฐานตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

3. ผู้เรียนมีจิตสำนึก “รักษ์ความเป็นไทยและสิ่งแวดล้อม” ด้วยศาสตร์พระราชา

4. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต สามารถเลือกอาชีพที่ตนเองสนใจและพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัด

5. ผู้เรียนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และสารสนเทศในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง

6. ครูปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

7. ครูได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และพัฒนาตนเอง อย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมงและส่งเสริมให้ครูทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง

8. มีระบบบริหารและจัดศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

 

9. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

 วิสัยทัศน์และพันธกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง